В помощь строителям и строительству: самострой, лицензия и контроль

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 6 квітня 1995 р. N 244

Київ

Про затвердження Положення про порядок накладення штрафів за правопорушення у сфері містобудування

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України
від 8 квітня 1998 року N 474,
від 16 березня 2000 року N 501,
від 11 жовтня 2002 року N 1510,
від 26 вересня 2007 року N 1182

Відповідно до пункту 2 постанови Верховної Ради України "Про порядок введення в дію Закону України "Про відповідальність підприємств, їх об'єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування" Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

 

1. Затвердити Положення про порядок накладення штрафів за правопорушення у сфері містобудування, що додається.

2. Державному комітетові у справах містобудування і архітектури у тримісячний термін розробити і затвердити Порядок використання сум, спрямованих на зміцнення матеріально-технічної бази інспекцій державного архітектурно-будівельного контролю.

 

 

Виконуючий обов'язки
Прем'єр-міністра України


Є. МАРЧУК

Міністр
Кабінету Міністрів України


В. ПУСТОВОЙТЕНКО

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 6 квітня 1995 р. N 244

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок накладення штрафів за правопорушення у сфері містобудування

(У тексті Положення слова "арбітражний суд" в усіх відмінках замінено словами "господарський суд" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2002 року N 1510)

 

1. Це Положення встановлює порядок накладення штрафів за правопорушення у сфері містобудування (далі - штрафи), передбачені Законом України "Про відповідальність підприємств, їх об'єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування".

2. Штрафи накладаються інспекціями державного архітектурно-будівельного контролю (далі - інспекції) на підприємства , їх об'єднання, установи та організації, що допустили правопорушення у сфері містобудування (далі - підприємства), за результатами контрольних перевірок, а також перевірок, проведених за зверненнями заінтересованих юридичних або фізичних осіб.

3. Вартість виконаних з порушеннями робіт для розрахунку розміру штрафу визначається відповідно до порядку визначення вартості будівництва і проектно-вишукувальних робіт, що встановлюється Мінрегіонбудом.

(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з 
постановами Кабінету Міністрів України від 08.04.98 р. N 474,
від 26.09.2007 р. N 1182)

4. Підставою для розгляду справи про правопорушення у сфері містобудування є відповідний протокол, складений за формою згідно з додатком N 1 посадовою особою інспекції за результатами перевірки. Разом з протоколом складається припис про усунення допущених порушень за формою згідно з додатком N 2. Припис складається у двох примірниках. Перший примірник припису вручається під розписку керівнику або уповноваженому представнику підприємства. Другий примірник залишається в матеріалах справи.

5. Протягом трьох днів після оформлення протокол, інші необхідні матеріали (висновки експертів, дані лабораторних досліджень, фотографії, відомості про попередні порушення, розрахунок розміру штрафу тощо) подаються посадовій особі інспекції, уповноваженій накладати штраф.

6. Питання про накладення штрафу розглядається в 15-денний термін з дня одержання протоколу про правопорушення. У разі потреби справа може розглядатися за участю представників підприємства, експертів, інших причетних до неї осіб.

7. Рішення посадової особи інспекції про накладення штрафу оформляється постановою про накладення на підприємство штрафу за правопорушення у сфері містобудування, складеною за формою згідно з додатком N 3.

У постанові зазначається розмір штрафу, який зараховується до державного бюджету.

(абзац другий пункту 7 в редакції постанови
Кабінету Міністрів України від 16.03.2000 р. N 501)

8. Пункт 8 виключено

(пункт 8 із змінами, внесеними згідно з 
постановою Кабінету Міністрів України від 08.04.98 р. N 474,
виключено згідно з постановою Кабінету
Міністрів України від 16.03.2000 р. N 501)

9. Постанова про накладення штрафу складається у трьох примірниках. Перший примірник постанови у 3-денний термін після її прийняття вручається під розписку керівнику або уповноваженому представнику підприємства чи надсилається поштою, про що робиться запис у справі. Другий примірник постанови в такий же термін подається державній податковій інспекції за місцем знаходження підприємства. Третій примірник залишається в інспекції, яка наклала штраф.

10. Підприємство повинно сплатити штраф у 15-денний термін з дня його накладення за рахунок прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства, незалежно від наслідків фінансово-господарської діяльності. Копія документа про сплату штрафу надсилається інспекції, яка його наклала.

11. У разі несплати штрафу в зазначений термін він стягується інспекцією за рішенням суду (господарського суду).

(пункт 11 в редакції
постанови Кабінету Міністрів України від 08.04.98 р. N 474)

12. Рішення про накладення штрафу може бути оскаржено до господарського суду. Про оскарження цього рішення підприємство повідомляє до настання терміну його виконання інспекцію. При цьому виконання постанови про накладення штрафу призупиняється до прийняття відповідного рішення або ухвали господарським судом.

(пункт 12 із змінами, внесеними згідно з 
постановою Кабінету Міністрів України від 08.04.98 р. N 474)

13. Застосування штрафів до підприємств за правопорушення у сфері містобудування не звільняє від відповідальності посадових осіб, винних у вчиненні цих правопорушень.

14. Інспекції ведуть облік справ про правопорушення у сфері містобудування та контролюють виконання приписів про усунення допущених порушень і постанов про накладення штрафів.

 

 

 

 

Додаток N 1
до Положення про порядок накладення штрафів
за правопорушення у сфері містобудування

 

 

 

 

Зразок

        _________________________________________________
   (назва інспекції державного архітектурно-будівного контролю)

ПРОТОКОЛ            
про правопорушення у сфері містобудування

 
      "   " ___________ 199  р. м. _______________________
                               (місце складання протоколу)
             Мною, _________________________________________,
            (посада, прізвище, ім'я  та по батькові)
у присутності _______________________________________
                       (прізвище, ім'я та по батькові) керівника
_________________________________________________
(уповноваженого   представника)  підприємства    (об'єднання   ,
установи,
_________________________________________________
організації)
проведено перевірку__________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
на _______________________________________________
      (назва  об'єкта  будівництва із зазначенням  джерел   його
_________________________________________________   фінансування
або підприємства, що виготовляє  будівельні матеріали,
_________________________________________________
вироби і конструкції, його адреса)*
 
 
Будівництво об'єкта  здійснює** _______________________
                              (назва будівельної організації,
_________________________________________________
її   банківські  реквізити,  прізвище,  ім'я  та   по   батькові
керівника,
_________________________________________________
номер телефону)
____________________
*/  У  разі  складання протоколу на підприємстві, що  виготовляє
будівельні  матеріали, вироби і конструкції,  зазначаються  його
банківські  реквізити, прізвище, ім'я та по батькові  керівника,
номер телефону.
**/  Не заповнюється у разі складання протоколу на підприємстві,
що виготовляє будівельні матеріали, вироби і конструкції.
 
Технічний нагляд здійснює** __________________________
                         (назва організації-замовника, її
_________________________________________________
банківські  реквізити, прізвище, ім'я та по батькові керівника,
_________________________________________________
номер телефону)
Проектна документація розроблена** ____________________
                              (назва проектної організації,
_________________________________________________
її банківські реквізити, прізвище, ім'я та по батькові
керівника,
_________________________________________________
номер телефону)
У результаті перевірки встановлено такі правопорушення:
_________________________________________________
(детальний виклад правопорушень із зазначенням місця їх
_________________________________________________
здійснення; за кожним видом порушень зазначаються глави,
_________________________________________________
розділи, параграфи державних стандартів, норм і правил,
проектних
_________________________________________________
рішень тощо, вимоги яких порушено)
_________________________________________________
 
Винним у допущених правопорушеннях вважаю  ____________
                                             (назва
________________________________________________
 підприємства (об'єднання установи, організації),  відомості про
ліцензії)
_________________________________________________
 
     Згідно із Законом України "Про відповідальність  підприємств,
їх об'єднань, установ та організацій  за  правопорушення  у  сфері
містобудування"  та   Положенням   про   накладення   штрафів   за
правопорушення у  сфері  містобудування,  затвердженим  постановою
Кабінету Міністрів  України  від  6  квітня  1995  р.  N  244,  за
результатами перевірки на це підприємство  (об'єднання,  установу,
організацію)       пропонується       накласти       штраф       у
розмірі____________________________________________
                   (цифрами та словами)
____________________________________ тис. карбованців.
 
     Додатки (висновки експертів, дані лабораторних  досліджень  ,
фотографії, відомості про попередні порушення, розрахунок  розміру
штрафу тощо):
     1. _____________________________________________
     2. _____________________________________________
     3. _____________________________________________
     4. _____________________________________________
     5. _____________________________________________
 
                                            ____________________
                                          (підпис посадової особи)
 
     Пояснення    і    зауваження    до    протоколу     керівника
(уповноваженого представника) підприємства (об'єднання,  установи,
організації)
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
                                                                
            Із протоколом ознайомлений _________________________
                                                  (дата, підпис)
 

Додаток N 2
до Положення про порядок накладення штрафів
за правопорушення у сфері містобудування


Зразок _________________________________________________

        (назва  інспекції  державного  архітектурно-будівельного
контролю)
 
                             ПРИПИС
"      "___________199 __р.      м. ____________________
                                   (місце складання припису)
Видано ________________________________________
             (назва    підприємства    (об'єднання,    установи,
організації),
_________________________________________________,
     його адреса)
на _______________________________________________
     (назва об'єкта, який будується, його адреса)*
_________________________________________________
_________________________________________________
У результаті перевірки встановлено порушення ____________
                                                       (державні
_________________________________________________
     стандарти, норми і правила, проектні рішення тощо)
_________________________________________________
Пропоную ______________________________________
          (заходи щодо усунення порушень  із визначенням терміну
_________________________________________________
     виконання)
_________________________________________________
_________________________________________________
Особливі умови___________________________________
   ______________________________________________
   ______________________________________________
   ______________________________________________
 
__________________
*/  Заповнюється  у  разі  складання припису  на  об'єкті,  який
будується.
                                         
                                                                
     За ухилення від виконання  або  несвоєчасне  виконання  цього
припису  підприємство  (об'єднання,  установа,  організація)  несе
відповідальність,  передбачену  статтею  1  Закону  України   "Про
відповідальність підприємств, їх об'єднань, установ та організацій
за правопорушення у сфері містобудування".
                                
                                
        ________________________________________________
  (посада, прізвище , ім'я та по батькові  посадової особи, яка
                             склала
_________________________________________________
          припис)
                                                                
      МП
                                                                
                                             ___________________
                                                        (підпис)
 
Припис одержав __________________________________
                         (дата,  прізвище, ім'я  та по  батькові
керівника,
_________________________________________________
(уповноваженого    представника)    підприємства    (об'єднання,
установи,
 ________________________________________________
     організації)
 
 
                                              __________________
                                                        (підпис)
 

Додаток N 3
до Положення про порядок накладення штрафів
за правопорушення у сфері містобудування


Зразок

 

_________________________________________________
       (назва   інспекції   державного  архітектурно-будівельного
контролю)
 
                       ПОСТАНОВА  N _____
            про накладення штрафу за правопорушення у
                      сфері містобудування
                                
    "       " ___________199  р.   м. ______________________
                                  (місце прийняття постанови)
         Я, ____________________________________________
               (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
_________________________________________________,
розглянувши справу про правопорушення у сфері містобудування
_________________________________________________,   (назва    і
адреса підприємства (об'єднання, установи, організації),
що порушило_______________________________________
          (державні стандарти, норми і правила, проектні рішення
_________________________________________________
     тощо)
_________________________________________________,
 
 на підставі поданих документів і матеріалів __________________
                                        (назва і дата)
_________________________________________________
і   заслухавши  осіб,  які  брали  участь  у  розгляді   справи:
___________
_________________________________________________
      (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
_________________________________________________.
 
     ВИРІШИВ:  згідно  із  Законом   України   "Про   відповідальність
підприємств, їх об'єднань, установ та організацій за правопорушення  у
сфері  містобудування"  та  Положенням  про  накладення   штрафів   за
правопорушення  у  сфері   містобудування,   затвердженим   постановою
Кабінету Міністрів України від 6 квітня 1995 р. N 244  ,
     накласти  на ________________________________________
                (назва   підприємства   (об'єднання,   установи,
організації),  _________________________________________________
адреса, банківські реквізити)
штраф у сумі _______________________________________
               (цифрами та словами)
__________________________ гривень, які перераховуються до державного 
бюджету.

 

Штраф підлягає сплаті до "  " ________________199  р.

 

Пункти "а", "б" і "в" виключено 
                                   (згідно з постановою Кабінету
                        Міністрів України від 16.03.2000 р. N 501)

 

 
     Згідно із статтею  4  Закону  України  "Про  відповідальність
підприємств,   їх   об'єднань,   установ   та    організацій    за
правопорушення у сфері  містобудування"  ця  постанова  може  бути
оскаржена до господарського суду.
                                                                
                                                                
         МП
                                              __________________
                                                        (підпис)
Постанову одержав _______________________________
                    (дата, прізвище, ім'я та по батькові
_________________________________________________
керівника (уповноваженого представника) підприємства
_________________________________________________
 (об'єднання,       установи, організації)
                                                 _______________
                                                        (підпис)
Постанова     надіслана     поштою     _________________________
                                   (підприємство зв'язку, дата і
_________________________________________________
         номер поштового відправлення)
 

(додаток 3 із змінами, внесеними згідно з постановами
Кабінету Міністрів України від 16.03.2000 р. N 501,
від 11.10.2002 р. N 1510)

_____________ 

© 2011-2017 Inspektsia.kiev.ua. All Rights Reserved