В помощь строителям и строительству: самострой, лицензия и контроль

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
ТА БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ
Н А К А З від 19.11.2007 N 317

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 грудня 2007 р. за N 1361/14628

Про затвердження Положення
про інспекції державного архітектурно-будівельного
контролю в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві і Севастополі

{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
регіонального розвитку та будівництва
N 9 ( z0109-09 ) від 20.01.2009 }
Відповідно до пункту 11-1 Положення про Державну
архітектурно-будівельну інспекцію, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 18 жовтня 2006 року N 1434
( 1434-2006-п ), Н А К А З У Ю: 1. Затвердити Положення про інспекції державного
архітектурно-будівельного контролю в Автономній Республіці Крим,
областях, мм. Києві і Севастополі (додається). 2. Державній архітектурно-будівельній інспекції
(Бондаренко О.М) у встановленому порядку забезпечити подання цього
наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. 3. Наказ набирає чинності 1 січня 2008 року. 4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. Міністр В.Г.Яцуба ПОГОДЖЕНО: В.о. Голови Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва К.О.Ващенко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
регіонального розвитку
та будівництва України
19.11.2007 N 317 Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 грудня 2007 р.
за N 1361/14628
ПОЛОЖЕННЯ
про інспекції державного архітектурно-будівельного
контролю в Автономній Республіці Крим, областях,
мм. Києві і Севастополі
1. Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю в
Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі
(далі - інспекції державного архітектурно-будівельного контролю) є
територіальними органами Державної архітектурно-будівельної
інспекції (далі - Держархбудінспекція), входять до сфери її
управління, підзвітні і підконтрольні їй. 2. Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у
своїй діяльності керуються Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами
України, актами Президента України, актами Кабінету Міністрів
України, наказами Міністерства регіонального розвитку та
будівництва та Державної архітектурно-будівельної інспекції, а
також цим Положенням. 3. Основними завданнями інспекцій державного
архітектурно-будівельного контролю є:
участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері
будівництва, містобудування та архітектури;
виконання в межах компетенції дозвільних, реєстраційних
функцій та здійснення контролю і нагляду у сфері будівництва,
містобудування та архітектури (далі - державний
архітектурно-будівельний контроль). 4. Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю
відповідно до покладених на них завдань:
1) розробляють і надають на розгляд до начальника
Держархбудінспекції пропозиції щодо формування державної політики
у сфері будівництва, містобудування та архітектури, вдосконалення
законодавства з питань здійснення державного
архітектурно-будівельного контролю;
2) забезпечують виконання нормативно-правових актів з питань,
що належать до їх компетенції;
3) вносять пропозиції до Держархбудінспекції щодо розроблення
організаційно-методичних документів з питань здійснення державного
архітектурно-будівельного контролю, інших питань, що належать до
їх компетенції, забезпечують їх виконання;
4) видають замовникам та реєструють у встановленому порядку
дозвіл на виконання підготовчих робіт та дозвіл на виконання
будівельних робіт (нове будівництво, реконструкція, реставрація,
капітальний ремонт, розширення та технічне переоснащення
підприємств); { Підпункт 4 пункту 4 в редакції Наказу Міністерства
регіонального розвитку та будівництва N 9 ( z0109-09 ) від
20.01.2009 - у частині видачі дозволу на виконання підготовчих
робіт набирає чинності з 14 квітня 2009 року }
5) забезпечують реалізацію встановленого порядку прийняття в
експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, а також беруть
участь у розслідуванні причин аварій на будівництві; { Підпункт 5
пункту 4 в редакції Наказу Міністерства регіонального розвитку та
будівництва N 9 ( z0109-09 ) від 20.01.2009 }
6) проводять у встановленому порядку перевірки:
відповідності виконання будівельних робіт, будівельних
матеріалів, виробів і конструкцій вимогам державних стандартів,
будівельних норм і правил, технічним умовам, затвердженим
проектним рішенням;
своєчасності та якості проведення передбачених
нормативно-технічною і проектною документацією замірів,
випробувань, а також ведення журналів робіт та іншої виконавчої
документації;
наявності у виконавця будівельних робіт у передбачених
законодавством випадках сертифікатів на будівельні матеріали,
вироби і конструкції;
додержання встановленого порядку прийняття в експлуатацію
закінчених будівництвом об'єктів;
7) проводять аналіз та узагальнення результатів контролю за
якістю виконаних будівельних робіт, будівельних матеріалів,
виробів і конструкцій, розробляють і надають Держархбудінспекції
пропозиції щодо вдосконалення державних стандартів, будівельних
норм і правил;
8) провадять інформаційну діяльність, забезпечують
висвітлення актуальних проблем державного
архітектурно-будівельного контролю у місцевих засобах масової
інформації;
9) забезпечують навчання, підвищення кваліфікації, підготовку
та перепідготовку фахівців для здійснення державного
архітектурно-будівельного контролю;
10) здійснюють ліцензування господарської діяльності у
будівництві, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури та
контроль за додержанням ліцензійних умов; { Підпункт 10 пункту 4 в
редакції Наказу Міністерства регіонального розвитку та будівництва
N 9 ( z0109-09 ) від 20.01.2009 }
11) надають платні послуги відповідно до законодавства. 5. Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю
мають право:
1) в установлених законодавством випадках проводити перевірку
об'єктів будівництва і підприємств, що виготовляють будівельні
матеріали, вироби і конструкції, незалежно від форм власності щодо
дотримання вимог законодавства з питань, що належать до їх
компетенції;
2) одержувати в установленому законодавством порядку від
органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування,
підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для
виконання покладених на них завдань;
3) скликати в установленому порядку наради з питань, що
належать до їх компетенції;
4) залучати спеціалістів органів виконавчої влади,
підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх
керівниками) для розгляду питань, що належать до їх компетенції;
5) давати у межах своїх повноважень замовникам, проектним і
будівельним організаціям, підприємствам, що виготовляють
будівельні матеріали, вироби і конструкції, обов'язкові для
виконання приписи щодо усунення фактів порушень вимог
законодавства, державних стандартів, будівельних норм і правил,
технічних умов, затверджених проектних рішень, місцевих правил
забудови населених пунктів, вносити замовникам пропозиції щодо
припинення фінансування об'єктів будівництва на період до усунення
виявлених у результаті здійснення державного
архітектурно-будівельного контролю недоліків;
6) залучати незалежних експертів і спеціалізовані організації
для проведення перевірок і підготовки висновків з питань, що
належать до їх компетенції;
7) вимагати у випадках, визначених законодавством, від
замовників, підрядників, підприємств, що виготовляють будівельні
матеріали, вироби і конструкції, вибіркового розкриття окремих
конструктивних елементів будинків і споруд, проведення зйомок і
замірів, додаткових лабораторних та інших випробувань будівельних
матеріалів, виробів і конструкцій;
8) одержувати від замовників, проектних і будівельних
організацій, підприємств, що виготовляють будівельні матеріали,
вироби і конструкції, нормативно-технічну, проектну та іншу
документацію, необхідну для виконання покладених на них функцій;
9) зупиняти будівельні роботи, які не відповідають вимогам
законодавства, державних стандартів, норм і правил, технічним
умовам, затвердженим проектним рішенням, місцевим правилам
забудови населених пунктів або здійснюються без дозволу на їх
виконання, а також виробництво і застосування в будівництві
будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, виготовлених з
порушенням державних стандартів; одержувати від замовників,
проектних та будівельних організацій і підприємств, що
виготовляють будівельні матеріали, вироби і конструкції, письмові
пояснення щодо причин допущення порушень;
10) одержувати від замовників, будівельних організацій і
підприємств, що виготовляють будівельні матеріали, вироби і
конструкції, а також органів державної статистики дані про
введення в дію основних фондів, реалізацію готової продукції;
11) повідомляти в установленому порядку орган місцевого
самоврядування або місцеву державну адміністрацію, на території
яких розташований об'єкт будівництва, та орган статистики про
прийняття об'єкта в експлуатацію; { Підпункт 11 пункту 5 в
редакції Наказу Міністерства регіонального розвитку та будівництва
N 9 ( z0109-09 ) від 20.01.2009 }
12) складати протоколи та розглядати справи про
правопорушення, пов'язані з недодержанням екологічних вимог під
час проектування, розміщення, будівництва, реконструкції та
прийняття в експлуатацію об'єктів чи споруд, недодержанням
державних стандартів, норм і правил під час проектування і
будівництва, а також самовільним будівництвом будинків або споруд
відповідно до статті 244-6 Кодексу України про адміністративні
правопорушення ( 80732-10 ) і Закону України "Про відповідальність
підприємств, їх об'єднань, установ та організацій за
правопорушення у сфері містобудування" ( 208/94-ВР ).
Від імені інспекцій державного архітектурно-будівельного
контролю розглядати справи про правопорушення і накладати
стягнення мають право начальники інспекцій державного
архітектурно-будівельного контролю та їх заступники;
13) передавати до органів прокуратури, органів дізнання і
досудового слідства акти перевірок та інші матеріали про діяння, в
яких вбачаються ознаки злочину;
14) здійснювати відповідно до актів законодавства фіксування
процесу здійснення планового або позапланового заходу чи кожної
окремої дії засобами аудіо- та відеотехніки, для запобігання та
виявлення фактів порушення законодавства у сфері будівництва,
містобудування та архітектури;
15) здійснювати захист у суді своїх прав та законних
інтересів, звертатися до суду у разі виявлення правопорушень у
сфері будівництва, містобудування та архітектури.
Працівники інспекції державного архітектурно-будівельного
контролю мають право безперешкодного доступу до об'єктів
будівництва і підприємств, що виготовляють будівельні матеріали,
вироби і конструкції, незалежно від форми власності. 6. Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у
своїй діяльності взаємодіють з іншими органами виконавчої влади,
що здійснюють контроль за дотриманням природоохоронних,
санітарно-гігієнічних, протипожежних, охорони праці та інших
вимог, передбачених законодавством. 7. Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю
видають у межах своїх повноважень накази
організаційно-розпорядчого характеру з питань, що належать до їх
компетенції, та контролюють їх виконання. 8. При інспекціях державного архітектурно-будівельного
контролю можуть утворюватися в установленому порядку групи
позаштатних (громадських) інспекторів. 9. Інспекцію державного архітектурно-будівельного контролю
очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з
посади Міністром регіонального розвитку та будівництва за поданням
начальника Держархбудінспекції. 10. Начальник інспекції державного архітектурно-будівельного
контролю має заступників, у тому числі одного першого, які
призначаються на посаду і звільняються з посади Міністром
регіонального розвитку та будівництва за поданням начальника
Держархбудінспекції. 11. Начальник інспекції державного архітектурно-будівельного
контролю:
1) здійснює керівництво діяльністю інспекції державного
архітектурно-будівельного контролю;
2) призначає на посаду і звільняє з посади керівників
структурних підрозділів та інших працівників інспекції державного
архітектурно-будівельного контролю, крім своїх заступників;
3) розподіляє обов'язки між заступниками, керівниками
структурних підрозділів інспекції державного
архітектурно-будівельного контролю;
4) притягає до дисциплінарної відповідальності керівників
структурних підрозділів та інших працівників інспекції державного
архітектурно-будівельного контролю, крім своїх заступників;
5) підписує накази інспекції державного
архітектурно-будівельного контролю, організовує перевірку їх
виконання;
6) затверджує положення про структурні підрозділи інспекції
державного архітектурно-будівельного контролю. 12. Начальники інспекцій державного архітектурно-будівельного
контролю мають право брати участь у засіданнях колегії
Держархбудінспекції із правом дорадчого голосу. 13. Структуру і чисельність працівників інспекцій державного
архітектурно-будівельного контролю в межах граничної чисельності
працівників Мінрегіонбуду, їх штатний розпис і кошторис затверджує
начальник Держархбудінспекції.
{ Пункт 13 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
регіонального розвитку та будівництва N 9 ( z0109-09 ) від
20.01.2009 } 14. Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю
фінансуються за рахунок коштів державного бюджету. 15. Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю є
юридичними особами, мають самостійний баланс, реєстраційні рахунки
в органах Державного казначейства, печатку із зображенням
Державного Герба України і своїм найменуванням. Начальник Державної
архітектурно-будівельної
інспекції О.М.Бондаренко

© 2011-2018 Inspektsia.kiev.ua, inspektsia-gask.kiev.ua. All Rights Reserved